François Van Bauwel

                      Kuifleeuwerik

 
 

 

 
 


Kuifleeuwerik

Typische kuif. Zaden en groene plantedelen vormen de belangrijkste voedselbron, maar in de broedtijd worden ook insecten gegeten. Heeft verschillende varianten van lokroepen en nabootsingen in zijn repertoire. Zingt op een opvallende zangpost of in zangvlucht op grote hoogte. 
Hij heeft een lengte van 17 cm
Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in Noordwest-Europa voor op zandige, droge gronden, industrieterreinen, nieuwbouwwijken, ... en in vergelijkbaar biotoop in stedelijk gebied. Het nest bevindt zich op kale tot schaars begroeide gronden en in de stad zelfs op grinddaken.
Sterke afname en de zeer beperkte verspreiding van de broedpopulatie. De oorzaken van de in heel Noordwest-Europa optredende afname van de kuifleeuwerik zijn niet erg duidelijk. Opvallend is wel, dat de broedparen in agrarisch gebied als eerste verdwenen. Mogelijk heeft dit te maken met het verdwijnen van oeverhoekjes en andere rommelige plekjes, waar de soort veel voedsel kon vinden. De afname in stedelijk gebied heeft deels van doen met veranderingen in de wijze van bouwen, waardoor bouwterreinen slechts kort braak blijven liggen. Beschermingsmaatregelen voor de kuifleeuwerik lijken, gezien zijn voorkeur voor stedelijk gebied, niet uitvoerbaar.