François Van Bauwel

Natuurgebieden Diepenbeek

Slideshow   

 
  

Diepenbeek

Diepenbeek is gelegen in Limburg aan de Demer, het Albertkanaal, de Stiemer en de Caetsbeek. In Diepenbeek werden heel wat overblijfselen teruggevonden uit de prehistorie en de Gallo -Romeinse tijd. Bonaparte stelde op het eind van de 18e eeuw de orde  op zaken in België. Toen ontstond pas de zelfstandige  „gemeente” Diepenbeek.
Diepenbeek twijfelt tussen Haspengouw en de Kempen. In het zuiden van de gemeente vinden we immers de vruchtbare Haspengouwse akkerlanden en weiden, we vinden er nog een sterke landbouwactiviteit. Schrale zandgronden met niet veel meer dan heide en vennen kenmerken de noordelijke kant van de gemeente.
Diepenbeek heeft heel wat troeven op recreatie- en natuurgebied

1. Vier natuurgebieden.
2.
Meer dan honderd km uitgestippelde wandelroutes.
3
. Het  Limburgse fietsroutenetwerk.

François Van Bauwel verblijft  graag in de Diepenbeekse natuurgebieden elke nieuwe bewoner of gast (dier) heeft hij gezien, geen enkele verandering ontgaat hem.
François is ook lid van Natuurpunt  Diepenbeek
Natuurpunt draagt zorg voor de natuur
Natuurpunt wil meer natuur:
natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.
Natuurpunt wil betere natuur: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.
Natuur voor iedereen:
Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.
Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied:
Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

De Maten Diepenbeek. 

Sinds 1956 zijn de Maten een beschermd natuurgebied. Het is uniek en één van de mooiste in Limburg. Hier tref je alle vegetaties aan die typisch zijn voor de Kempen. Kenmerkend zijn de droge zandduinen met een gedeeltelijke heidebegroeiing en de daartussen liggende moerassige veengebieden. Het gebied is belangrijk voor de vogels die hier broeden. Het is een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de roerdomp nog tot broeden komt. Voor de trekvogels is in het reservaat een belangrijke pleisterplaats om op krachten te komen op hun tocht naar het zuiden of het noorden.

De Dauteweyers. 

De vijvers ontstonden door ijzerwinning halverwege de 19de eeuw. Nadien kon de natuur er opnieuw haar plaats innemen. De Dauteweyers is een waterrijk gebied. De randen en de verlandingszones rond de vijvers vormen interessante overgangs-gebieden. Verderop zijn er elzenbroekbossen en vochtig weilanden. Elk met zijn specifieke fauna en flora. We treffen hier dan ook vooral planten en dieren aan die water gebonden zijn. De Dauteweyers vormen het ideale decor voor één van de zeldzaamste amfibieën in ons land: de boomkikker.

De Dorpsbemden.

Voormalig gemeenschappelijke graslanden worden natuur voor iedereen. Dit 60 ha grote gebied ligt in de alluviale vlakte van de Demer. Natuurpunt beheert er 38 ha. De naam Dorpsbemden geeft aan dat het gebied lange tijd in gebruik was als gemeenschappelijke weidegrond. De gevarieerde bodemstructuur en het feit dat het gebied regelmatig overstroomt, zorgen voor afwisselende plantengroei. Het is vooral deze plantengroei die het gebied zo bijzonder maakt. Enkele zeldzame of interessante plantensoorten zijn kranskarwij, gevlekte orchis, trilgras, groengele zegge, bleke zegge, blaaszegge, pijptorkruid, grote ratelaar, kleine schorseneer, blauwe noop, hondsviooltje, kruipwilg, wateraardbei en borstelgras. Deze flora zorgt voor een bonte bloemenpracht, ideaal voor een hele lijst van dagvlinders.

Nietelbroeken.

De Nietelbroeken ligt in de landschappelijk, plantkundig en ecologisch waardevolle Mombeekvallei. De bijna onbebouwde vallei is hier landschappelijk bijzonder gaaf gebleven. De plantengroei op de zeldzaam geworden onbemeste graslanden is er zeer bijzonder, evenals een perceel ‘oud’ bos met kwelzones en bijbehorende biotopen. Het beheersplan zal zeker proberen de hooilanden met knolsteenbreek en andere kenmerkende planten terug te brengen. Elke natuurliefhebber kan er genieten van voorjaarsplanten zoals gele dovenetel, slanke sleutelbloem, bosanemoon, bosviooltjes, speenkruid en nagelkruid.

Dank aan natuurpunt voor de tekst van de natuurgebieden in en rond Diepenbeek